APARMENT BRNO

Jakubské náměstí 101/2, Brno 602 00

Ubytovací řád ubytování

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách apartmánů, vydáváme tento Ubytovací řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu.

Tento Ubytovací řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

Odpovědná osoba: Ivana Severinová, provozní manažerka, telefon: +420 737 320 288.

Vážení a milí hosté,
Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

1.    Host je povinen vyplnit údaje nezbytné pro check-in v aplikaci https://app.myalfred.cz/ až po té mu bude vygenerovaný PIN ke vstupním dveřím.

2.    V případě potřeby je host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

3.    Host užívá pokoj po sjednanou dobu.

4.    V den nástupu na ubytování jsou apartmány k dispozici od 15:00 hodin.

5.    Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen apartmán uvolnit.

6.    Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení, má provozní právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby.

7.    Na počátku ubytování přebírá objednavatel apartmán bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození apartmánu, nebo jiného zařízení bytového domu, z nedbalosti nebo úmyslně, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu

8.    Bude-li zjištěno takové poškození vybavení apartmánů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.

9.    Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození   vybavení domu v ostatních společných prostorách.

10.    Za peníze, klenoty a jiné cennosti ubytovatel neodpovídá.

11.    V apartmánu nesmí host přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy   do elektrické sítě nebo jiných instalací.

12.    Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a používat domácí obuv.

13.    Ve všech prostorách apartmánového domu a zvláště v apartmánech není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostě (holicích strojků, sušičů vlasů apod.)

14.    Přijímání návštěv je zakázáno, nebo musí být hlášeny provozovateli.

15.    Kuchyňku prosím udržujte v čistotě a pořádku. Před odjezdem po sobě nádobí umyjte a ukliďte. Prosíme, odvezte s sebou vaše jídlo a koření, které jste si přivezli.

16.    Prosíme, do WC nevhazujte vlhčené ubrousky, dětské pleny ani jiné hygienické potřeby.

17.    Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.

18.    Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazeném místě.

19.    Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v apartmánu ani v ostatních prostorách bytového domu.

20.    Apartmány a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte.

21.    S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 7:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu!

V Brně 1.9.2022

Accommodation rules of accommodation

In order to ensure safe operation and a health-safe environment in the premises of the apartments, we issue these Accommodation Rules, which are binding to the extent of familiarity for all persons staying in the premises of the house on the basis of a contractual relationship.

This Accommodation Code is also issued as part of the prevention of risks in the house, in accordance with the provisions of Section 102 of the Labour Code.

Responsible person: Ivana Severinová, manager, telefon: +420 737 320 288.

Dear guests,
Please allow us to acquaint you with the rules of operation.


1. Guests are obliged to fill in the information necessary for check-in in the https://app.myalfred.cz/ application, after which a PIN will be generated for the entrance door.

2.If necessary, the guest is required to present a valid ID or travel document upon check-in.

3.The guest uses the room for the agreed period of time.

4.On the day of check-in, the apartments are available from 15:00.

5.If the time of departure on the day of termination has not been agreed in advance, the guest shall terminate the stay no later than 10:00 a.m. on the last day of the stay and shall vacate the apartment by that time.

6.The guest is obliged to be considerate to other guests, to maintain order, cleanliness and to comply with the provisions of these Accommodation Rules. In the event of a gross violation, the operator has the right to withdraw from the contract for the provision of accommodation services before the expiry of the agreed period, while the guest shall pay for the accommodation services provided so far.

7.At the beginning of the accommodation, the client takes over the apartment without defects. The guest is obliged to report any detected defects immediately. In the event of damage to the apartment or other equipment of the apartment building, either negligently or intentionally, the guest shall pay for the damage in full

8.If it is found that the apartment equipment is damaged in such a way that it is impossible to restore it to its original condition (irreversible mechanical, chemical and other damage to paintings, upholstery, mattresses, bedding, furniture, electronics, bathroom ceramics, etc.), the guest shall pay the cost of the damaged equipment on the basis of the purchase price documented by the operator.

9.The previous point will also be followed in cases of damage to the house equipment in other common areas.

10.The accommodation provider is not responsible for money, jewellery and other valuables.

11.The guest is not allowed to move equipment in the apartment, make any interventions in the electrical network or other installations.

12. Guests are required to keep order.

13. Guests are not allowed to use their own electrical appliances in all areas of the apartment house and especially in the apartments. This does not apply to electrical appliances used for the guest’s personal hygiene (shavers, hair dryers, etc.).

14. Receiving visitors is forbidden or must be reported to the operator.

15. Please keep the kitchen clean and tidy. Please wash and clean up after yourself before leaving. Please take your food and condiments that you have brought with you.16. Please do not put wet wipes, baby diapers or other toiletries in the toilet.

17. Guests must turn off all electrical devices, turn off lights, close room windows and lock doors when leaving the room.

18. Garbage must only be placed in the designated receptacles in the designated area.

19. For safety reasons, it is not advisable to leave children under 10 years of age unsupervised in the apartment or other areas of the apartment building.

20. The apartments and internal areas of the house are non-smoking and there is a strict prohibition on handling open fires, so please do not smoke in them.

21. With regard to other guests and individual rest, please observe the nightly quiet hours from 22:00 to 07:00. Thank you for respecting this time period.

Dear Guests, we kindly ask you to follow the guidelines set out in the Operating Regulations and hope that the above restrictions will meet with your understanding. The restrictions had to be adopted in order to create good conditions for the stay of all guests.We wish you a pleasant and undisturbed stay in our guesthouse!

In Brno 1.9.202

Přejít nahoru